ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4093/2012 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ . Private Agreement for Car Rental with a Driver Services based on Law 4093/2012


Την……………………………………………..και ώρα ……………………. οι υπογράφοντες το παρόν, αφενός μεν, η πρώτη συμβαλλόμενη επιχείρηση με την Επωνυμία(Business): ELEKTRA RENT A CAR, ΠΑΥΛΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Αντικείμενο: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΜΕ ΟΔΗΓΟ, Διεύθυνση – Έδρα: ΞΑΝΘΟΥ ΑΡ. 7 ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΚ 13673,ΑΦΜ: 038637538, ΔΟΥ:ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΤΗΛ: 2110120336, ΜΗΤΕ : 02081000637105 στο εξής «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» αφετέρου δε, η δεύτερη συμβαλλόμενη με τα κάτωθι στοιχεία:

Ονοματεπώνημο ή Επωνυμία Όνομα Πατρός Αρ.Διαβ/Ταυτ. ή ΑΦΜ
ΜΙΣΘΩΤΗΣ Α ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….
ΜΙΣΘΩΤΗΣ Β ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….
ΜΙΣΘΩΤΗΣ Γ ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….

Τα προσωπικά στοιχεία των παραπάνω θα αναρτηθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων ΙΧ με οδηγό και θα διαγραφούν 24 ώρες μετά την λήψη στης σύμβασης.

Στο εξής «ΜΙΣΘΩΤΗΣ»(Client), συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τους ακόλουθους όρους: Η «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως μεταφέρει τον «ΜΙΣΘΩΤΗΣ», με ανάληψη της υποχρέωσης του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ», τελευταίου να καταβάλλει την ορισθείσα βάσει νόμου αμοιβή στον ήτοι ελάχιστη χρέωση βάσει νόμου 3 ώρες, με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες Μάιο έως και Αύγουστο με ελάχιστη χρέωση μισή ώρα. Ελάχιστη χρέωση για 3 ώρες : 90,00 ευρώ και για μισή ώρα 40,00 ευρώ. Συγκεκριμένα, «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δια του οδηγού της (Driver) με στοιχεία :

Ονοματεπώνυμο οδηγού:……………………………………………… Αρ. Δ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου:……………………Αρ. Αδειας Οδήγησης: ………………………. Θα παραλάβει τον «ΜΙΣΘΩΤΗΣ», με το υπ αριθ .. .. …. κυκλοφορίας………………… … ……… και μάρκα-τύπος του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου…………..………… ………. ……… ….. Ημερ/νία & ώρα έναρξης……..……… .. …Ημερ/νία & ώρα λήψης ………………………… …. .. Από τον τόπο έναρξης της μίσθωσης του οχήματος έδρα μας ή…………………………… ….. με σημείο επιβίβασης του μισθωτή………………….…………… ………………… και πιθανό σημείο αποβίβασης …………..…………………………………………………… και τίμημα…………..

 

Το παρόν Συμφωνητικό συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, και υπογράφεται όπως ακολουθεί

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                                   ………../……….…/20…………..

 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ                                                                                                                                                                       ΜΙΣΘΩΤΗΣ Business Client

 

Ο εκμισθωτής λύνει το μίσθωμα μονομερώς. ……………………………………..


ΑΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ:

1) ………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………………..